Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Zwrot podatku akcyzowego-Informacja!

Informacja o I terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Zbliża się I termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

 

 Wójt Gminy Parzęczew informuje o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

 Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można składać w terminie od 3 lutego 2020 roku do 2 marca 2020 roku.

 Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć:

1) faktury VAT (lub ich kopie po okazaniu oryginałów pracownikowi Urzędu Gminy Parzęczew) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

2) w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

W 2020 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalona została w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2489).

            W związku ze zmianą, od dnia 1 stycznia 2019 roku, ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2188) limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę:

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (w 2019 r. 1,00 zł/l), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku wykorzystywane do produkcji rolnej, oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (w 2019 r. 1,00 zł/l), liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Chcąc skorzystać z dodatkowego limitu paliwa do bydła, należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR właściwym dla siedziby stada wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydana informacja będzie załącznikiem do wniosku  o zwrot podatku akcyzowego.

Zwrot podatku akcyzowego wypłacany będzie w terminie do końca kwietnia.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego można pobrać w Urzędzie Gminy Parzęczew w pokoju nr 20 (I piętro) lub na stronie internetowej lub pod linkiem bip.parzeczew.nv.pl ,

 

Back to top