Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Absolutorium

     W dniu 24 kwietnia 2008 roku w Urzędzie Gminy w Parzęczewie odbyła się XIX Sesja Rady Gminy. Jednym z ważniejszych punktów porządku dziennego było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 r. i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

     Wszystkie komisje stałe oceniły pozytywnie wykonanie budżetu gminy. Komisja Rewizyjna podkreśliła duży wkład pracy oraz zaangażowanie nad prawidłową realizacją dość skomplikowanego budżetu gminy.

     Radni po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi i pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, w głosowaniu jawnym jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi z wykonania budżetu gminy za 2007 r. Na ustawowy skład 15 radnych, w sesji wzięło udział 14 radnych. Radni głosując w ten sposób wyrazili uznanie dla Wójta i jego zespołu za prawidłową gospodarkę finansową, realizację inwestycji o bardzo istotnym znaczeniu dla społeczności naszej gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Krawczyk    

 

Back to top