Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Narodowy Spis Powszechny i Powszechny Spis Rolny

W dniach od 21 maja do 8 czerwca 2002 r. na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zostaną przeprowadzone Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP) i Powszechny Spis Rolny (PSR) według stanu w dniu 20 maja 2002 r. o godz. 2400.

Obszerna wiedza, obejmująca różne sfery życia społecznego, której dostarczą oba spisy stanie się udziałem całego społeczeństwa, zaś dane jednostkowe uzyskane o poszczególnych gospodarstwach domowych i rolnych posłużą do opracowań zbiorczych. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań oraz Powszechny Spis Rolny 2002 r. dostarczą:
– najpełniejszego zbioru danych o ludności, warunkach mieszkaniowych i rolnictwie,
– danych dla wszystkich jednostek podziału administracyjnego kraju,
– danych służących do szacunków i prognoz ludności, a ponadto umożliwią
– opisanie zbiorowości gospodarstw domowych i rodzin, oraz będą stanowić bazę i źródło danych do realizacji zobowiązań międzynarodowych, a w tym przede wszystkim zobowiązań w stosunku do ONZ i jego agend, OECD i Unii Europejskiej.

„Zbierane i gromadzone w badaniach dane indywidualne i dane osobowe są poufne i podlegają szczególnej ochronie; dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań zestawień i analiz statystycznych; udostępnianie lub wykorzystywanie danych indywidualnych i danych osobowych dla innych niż podane celów jest zabronione ( tajemnica statystyczna ).”

Osoby wykonujące prace związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i opracowaniem wyników spisu są obowiązane do bezwzględnego przestrzegania tajemnicy statystycznej i mogą być dopuszczone do wykonywania tych prac po przeszkoleniu oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia.
( ustawa o statystyce publicznej z dn. 29.06.1995 r.)

Od dnia 1 marca do 31 lipca 2002 roku pracami związanymi z przygotowaniem, organizacją przeszkoleniem rachmistrzów i przeprowadzeniem spisu oraz opracowaniem zestawień zajmuje się powołane zarządzeniem Gminnego Komisarza Spisowego Gminne Biuro Spisowe z siedzibą w Urzędzie Gminy pokój nr. 20.

Back to top