Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Darmowa Pomoc Prawna

Darmowa Pomoc Prawna

Darmowa Pomoc Prawna

Od 1 stycznia 2016 r. zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, na terenie powiatu zgierskiego, tak jak w całym kraju, zacznie funkcjonować system darmowej pomocy prawnej.

Zgodnie z w/w ustawą, zostanie stworzony system nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.

Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi ? w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

 

Nieodpłatna pomoc prawna będzie prowadzona w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty.

Na terenie powiatu zgierskiego będzie to siedem punktów:

 1. Aleksandrów Łódzki, ul. Warszawska 10
 2. Ozorków, ul. Lotnicza 1
 3. Parzęczew, ul. Południowa 1
 4. Stryków, ul. Kościuszki 29
 5. Zgierz, ul. Sadowa 6a
 6. Zgierz, ul. Długa 49
 7. Głowno, ul. Norblina 1

W wyznaczone dni dyżury będą pełnili albo radcowie prawni, albo adwokaci.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 1. młodzież do 26. roku życia,
 2. osoby fizyczne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej od minimum roku,
 3. osoby, które ukończyły 65 lat,
 4. osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 5. kombatanci,
 6. weterani,
 7. zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym i o przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach,
 2. wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 3. sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Więcej informacji można znaleźć:

 1. w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
 2. na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości poświęconej nieodpłatnej pomocy prawnej https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/.

 

Pliki do pobrania:

Back to top