Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Dlaczego opłaty za odpady są tak wysokie?

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców oraz wnioskami złożonymi do Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy przez Sołtysów w sprawie wysokich opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Naszej gminie, przedstawiamy prezentację, w której poddajemy Państwa ocenie przyczyny wzrostu tej opłaty. 

System gospodarki odpadami w Polsce od wielu lat stanowiony jest przepisami prawa określanymi przez sejm w drodze ustaw (najważniejsze to ustawa o odpadach i ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) oraz przez Ministra Środowiska w drodze rozporządzeń. 

Od lipca 2013 roku na gminy nałożono obowiązek zbierania opłat od mieszkańców
i finansowania systemu  oraz wdrażania przepisów określanych w ustawach
i rozporządzeniach. Jednocześnie uniemożliwiano gminom utworzenie własnych zakładów zajmujących się odzyskiem i recyklingiem surowców znajdujących się w odpadach komunalnych.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją i wyciągnięcia własnych wniosków.

Prezentacja dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi

Back to top