Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Działania Ekologiczne w szkole w Parzęczewie

                                                                               

 Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Parzęczewie od wielu już lat promuje edukację i działania ekologiczne wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Ma to odzwierciedlenie w sukcesach uczniów biorących udział w różnorodnych konkursach ekologicznych. Gmina Parzęczew chętnie wspiera te działania. Po raz kolejny udało się nam otrzymać dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok 2020/2021” na realizacje projektu pn. „Program Edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie”.

Celem projektu jest wykształcenie właściwych postaw dotyczących dbałości o stan środowiska naturalnego i zasoby wody, programowanie racjonalnego  gospodarowania wodą i jej oszczędzenia;  aktywizowanie dzieci i rodziców do podejmowania rozważnych działań dla dobra człowieka i otaczającej go wody; propagowanie pozytywnych aspektów  gospodarowania wody deszczowej wśród  rodziców uczniów; rozwój kreatywności i zainteresowań uczniów poprzez udział w różnorodnych działaniach; doskonalenie umiejętności pracy zespołowej i zdrowej rywalizacji. Dzięki realizacji projektu lokalna społeczność zyska wiedzę na temat potrzeby dbania o zasoby i czystość wody. Planowane działania stanowią innowacje programowo-szkoleniową w skali szkoły.

Zakupione pomoce dydaktyczne pomogą przybliżyć wiedzę z zakresu właściwych postaw proekologicznych oraz uczenia ich szacunku dla przyrody i potrzeby jej ratowania, poprzez realizację bogatego programu edukacyjnego.

Dzięki realizacji projektu uczniowie będą uczestniczyli w wielu wycieczkach. Odwiedzą m.in: Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Łagiewnikach, Ogród Zoologiczny w Łodzi, Grupową Oczyszczalnię ścieków w Łodzi, Muzeum Kanału „Dętka” w Łodzi. Będą brały czynny udział w warsztatach  stacjonarnych przeprowadzanych przez Ośrodek Działań Ekologicznej „Źródła” w Łodzi. Realizacja projektu pozwoli uczniom  kształtować odpowiedzialności za stan przyrody poprzez budzenie świadomości ekologicznej uczniów, uświadomienie uczniom i ich rodzicom, jak ważna dla zrównoważonego rozwoju jest ochrona zasobów wodnych Ziemi i właściwe nimi gospodarowanie. 

Wartość projektu: 33 506,00 zł, w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie: 29 600,00 zł.

www.zainewstujwekologie.pl

Back to top