Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Filia Urzędu Pracy w Parzęczewie informuje …

Od nowego roku weszły w życie nowe przepisy przyznawania świadczeń przedemerytalnych (od 01.01.2002r. nie ma zasiłków przedemerytalnych).

Warunkami do nabycia świadczeń przedemerytalnych są:

1.Osiagnęła wiek co najmniej 58 lat kobieta i 63 lata mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat kobieta i 25 lat mężczyzna.

2.Do rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 50 lat kobieta i 55 lat mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn.

3.Do dnia rozwiązania stosunku pracy, z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6miesięcy, osiągnęła okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40lat dla mężczyzn. Do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy, posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn, a rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w związku z niewypłacalnością pracodawcy.

Wysokość świadczenia przedemerytalnego wynosi 80% kwoty emerytury określonej w decyzji organu rentowego ustalającej wysokość emerytury w celu ustalenia świadczenia przedemerytalnego, nie mniej jednak niż 120% i nie więcej niż 200% zasiłku, o którym mowa w art.24 ust.1 (476,70zł).

Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która spełnia warunki do ich nabycia w dniu rejestracji i na jego wniosek.

Od 01.04.2002r. prawo do świadczenia przedemerytalnego ulega zawieszeniu w przypadku:

1.Podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej.

2.Podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli łączna kwota przychodów, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanych w danym miesiącu z tytułu zatrudnienia i innej pracy zarobkowej oraz otrzymanego świadczenia przedemerytalnego byłaby wyższa od kwoty 200% zasiłku, o którym mowa w art.24ust.1 (476,70zł).

Stan bezrobocia na dzień 31.12.2001r.w gminie Parzęczew wynosił 556osób w tym 301kobiet, a już na koniec stycznia 2002r. liczba osób wzrosła do 569 – w tym 304 kobiety. Dla porównania stan bezrobocia na dzień 31.12.2000r. wynosił 507 bezrobotnych – w tym 267kobiet. Większość bezrobotnych stanowi grupa wiekowa 18-24lata (181osób – w tym 92 kobiety).

Na koniec stycznia 2002r. zarejestrowanych zostało 32 bezrobotnych absolwentów w tym 18 kobiet i tak wg wykształcenia:

– wykształcenie wyższe – 7 osób w tym 6 kobiet
– średnie zawodowe i policealne – 9 osób w tym 5 kobiet
– średnie ogólnokształcące – 3 osób w tym 3 kobiety
– zasadniczych zawodowych – 13 osób w tym 4 kobiety

Największą grupę bezrobotnych stanowią osoby oczekujące na pracę dłużej niż rok.

Back to top