Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Ile trzeba będzie zapłacić za wycięcie drzewa i usunięcie krzewów

Jedna z wielu zmian w ustawie z 16 października 1991 roku o ochronie przyrody obowiązująca od 1 października 2001 r. polega na dodaniu nowego rozdziału „Ochrona walorów krajobrazowych, terenów zieleni, drzew i krzewów”. Nowela wprowadza wiele zakazów i nakazów szczegółowych, np. roboty ziemne oraz inne wykonywane sprzętem mechanicznym lub innymi urządzeniami nie mogą zagrażać okolicznym drzewom lub krzewom. Na ulicach, placach i drogach publicznych środki chemiczne mogą być stosowane tylko gdy nie szkodzą zieleni. Jakie i kiedy – określi rozporządzenie wojewody.

Władający nieruchomością obowiązani są do utrzymywania drzew oraz krzewów. Bez zezwolenia można usuwać tylko:

– drzewa i krzewy owocowe, chyba że nieruchomość wpisano do rejestru zabytków,
– drzewa i krzewy sadzone na plantacjach,
– drzewa i krzewy których wiek nie przekracza 5 lat.

Usunięcie innych drzew wymaga zezwolenia wójta gminy. Opłaty za usunięcie drzew i krzewów pobiera wydający zezwolenie. Ustala się je w zależności od obwodu pnia za każdy centymetr oraz rodzaju lub gatunku drzewa, za usunięcie krzewów – w zależności od powierzchni porośniętej krzewami. Rada Ministrów określi jednostkowe stawki opłat, biorąc za podstawę najniższe wynagrodzenie miesięczne za pracę pracowników obowiązujące w dn. 30 września roku poprzedniego.

Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew między innymi:

– zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia, – gdy zezwolenie uzyskała osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą (rolnik, władający nieruchomością),
– jeśli był to efekt melioracji wodnych (uzgodnionych z wojewodą),
– usuwanych z terenów zieleni w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi.

Przypomina się jednocześnie, że uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa podlega opłacie skarbowej, zgodnie z ustawą z dn. 9 września 2000r o opłacie skarbowej w wysokości 76 zł.

Administracyjne kary pieniężne wymierzane będą za zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów wskutek wadliwych robót ziemnych, stosowania szkodliwych środków chemicznych oraz za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, a także za zniszczenia spowodowane niewłaściwą pielęgnacją. Jednostkowe stawki kary za jeden centymetr obwodu pnia to trzykrotna stawka jednostkowej opłaty o której mowa wyżej.

Back to top