Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Informacja o ogłoszonych konkursach

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 16 marca 2018 r. ogłosili niżej wymienione konkursy:

  1. Konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/18 ? Poddziałanie IX.1.2 w ramach Osi Priorytetowej IX ?Włączenie społeczne?, Działanie IX.1 ?Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym?, Poddziałania IX.1.2 ?Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ? ZIT? Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
    Bezpośredni link do konkursu: http://www.lom.lodz.pl/project/konkurs-nr-rpld-09-01-02-ip-01-10-00118-poddzialanie-ix-1-2/.
  2. Konkurs nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/18 ? Poddziałanie VIII.3.3 w ramach Osi Priorytetowej VIII ?Zatrudnienie?, Działania VIII.3 ?Wsparcie przedsiębiorczości?, Poddziałania VIII.3.3 ?Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych ? ZIT? Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
    Bezpośredni link do konkursu: http://www.lom.lodz.pl/project/konkurs-nr-rpld-08-03-03-ip-01-10-00118-poddzialania-viii-3-3/.
  3. Konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/18 ? Poddziałanie IX.2.2 (Usługi społeczne) w ramach Osi Priorytetowej IX ?Włączenie społeczne?, Działanie IX.2 ?Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym?, Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT?” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
    Bezpośredni link do konkursu: http://www.lom.lodz.pl/project/konkurs-nr-rpld-09-02-02-ip-01-10-00118-poddzialanie-ix-2-2-uslugi-spoleczne/.

Ponadto w dniu 19 marca 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłosili konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/18 ? Poddziałanie IX.2.2 (usługi zdrowotne) w ramach Osi Priorytetowej IX ?Włączenie społeczne”, Działania IX.2 ?Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym?, Poddziałania IX.2.2 ?Usługi społeczne
i zdrowotne- ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Bezpośredni link do konkursu: http://www.lom.lodz.pl/project/konkurs-nr-rpld-09-02-02-ip-01-10-00218-poddzialanie-ix-2-2-uslugi-zdrowotne/.

Więcej informacji o konkursach i Regulaminy konkursów dostępne na stronach:

http://www.lom.lodz.pl/tryb-konkursowy-efs/ w zakładce AKTUALNIE OGŁOSZONE NABORY oraz

http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow.

 Serdecznie zapraszamy do aplikowania!!!

Informacja o ogłoszonych konkursach ZIT

Back to top