Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Innowacje w Gimnazjum

17 czerwca w Topoli Królewskiej odbyła się konferencja upowszechniająca projekt „Metoda projektów, jako strategia postępowania dydaktycznego w gimnazjum ? Innowacja w projekcie Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery?. Gimnazjum w Parzęczewie, jako jedno z 40 bierze udział w projekcie.
Ideą projektu, na który firma ECORYS Polska Sp. z o. o. uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jest opracowanie innowacyjnego programu zajęć edukacyjnych z obudową multimedialną, który przeznaczony będzie dla uczniów gimnazjum i po etapie testowania i upowszechnienia, zostanie wdrożony do praktyki edukacyjnej gimnazjum.
Program będzie rozwijał zainteresowania uczniów w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych oraz przedsiębiorczości poprzez wdrażanie do praktyki metody projektów jako głównej strategii zwiększającej szanse edukacyjne uczniów. Program w znaczący sposób wpłynie  również na zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Obudowa multimedialna programu będzie podwyższać jakość prowadzonych zajęć. Na etapie testowania produktu nauczyciele przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i przedsiębiorczości będą wspierali uczniów gimnazjum, którzy wykonują projekty z ww. dziedzin. W zależności od możliwości i zainteresowań uczniów oraz charakteru przedmiotu projekty będą miały charakter badawczy, techniczny lub organizacyjny. Polegać będą na opracowaniu i upowszechnianiu projektów wspierających rozwój zainteresowań i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach niestandardowych w obrębie nauk matematycznych, związanych z rozpoznawaniem i definiowaniem problemów badawczych, stosowaniem metod badawczych w obrębie nauk przyrodniczych oraz wdrażaniem rozwiązań wspierających kształtowanie postaw przedsiębiorczych.
Back to top