Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Konkurs fotograficzny

Starostwo Powiatowe w Zgierzu zamierza uczcić wstąpienie Polski do Unii Europejskiej poprzez wydanie okolicznościowych informatorów i ogłasza konkurs na najlepsze zdjęcie z regionu Powiatu Zgierskiego.

Celem konkursu jest przede wszystkim zainteresowanie mieszkańców Powiatu Zgierskiego problematyką rozwoju oraz promocji i reklamy naszego regionu. Najlepsze zdjęcia umieszczone zostaną na stronach wydawnictwa Starostwa Powiatowego. Do udziału w konkursie szczególnie zapraszamy wszystkie szkoły oraz domy kultury z terenu naszego powiatu. Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu.
Regulamin konkursu:
1. Konkurs jest organizowany przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu.
2. Konkursem objęte są zdjęcia przedstawiające krajobraz, pejzaż z terenów powiatu zgierskiego, bądź też obiekty zabytkowe charakterystyczne dla naszego regionu.
3. Do konkursu może przystąpić każdy, bez względu na wiek, płeć i zainteresowania.
4. W konkursie wezmą udział zdjęcia aktualne oraz fotografie pochodzące z lat ubiegłych, wykonane dowolnego typu aparatem fotograficznym.
5. Format oraz technika wykonania zdjęć dowolna (w wersji cyfrowej rozdzielczość co najmniej 1024/768).
6. Zdjęcie powinno zawierać krótki opis tego, co przedstawia oraz dane personalne autora: imię, nazwisko, wiek, informacje tele-adresowe.
7. Zdjęcia mogą być zgłaszane osobiście lub przez rodziców, opiekunów, a także dyrektorów szkół i domów kultury.
8. Zgłoszenie do konkursu powinno nastąpić w terminie do 15 listopada 2003r.
9. Prace konkursowe mogą być przesyłane pocztą tradycyjną, elektroniczną lub doręczane osobiście. Zgłoszenia należy kierować pod adres: Starostwo Powiatowe, ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz, z dopiskiem „Zdjęcie na okładkę” lub na adres e-mail: rzecznik@powiat.zgierz.pl. Decyduje data stempla pocztowego lub wysłania poczty elektronicznej.
10. Starosta Zgierski powołuje Komisję Konkursową.
11. Komisja Konkursowa dokonuje oceny zgłoszonych prac konkursowych, biorąc pod uwagę treść i kompozycję artystyczną.
12. Spośród przysłanych zgłoszeń Komisja Konkursowa wybierze trzy najlepsze zdjęcia, które zostaną umieszczone na stronach wydawnictw Starostwa.
13. Komisja Konkursowa może przyznać wyróżnienia dodatkowe.
14. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
15. W konkursie przewidziane zostały trzy atrakcyjne nagrody rzeczowe. Prace wyróżnione zostaną zamieszczone na stronie internetowej powiatu.
16. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie jego wyników nastąpi w terminie do końca 2003 roku. Wyniki zostaną opublikowane w prasie lokalnej oraz umieszczone na stronie internetowej powiatu: www.powiat.zgierz.pl.
17. Wszystkie zdjęcia zostaną zaprezentowane w siedzibie starostwa.
18. Wykorzystanie nadesłanych zdjęć nastąpi z zachowaniem przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Back to top