Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Kulturo! Przerwij milczenie

 

    Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Regionalne Centrum w Łodzi od września 2008 r. do 28 lutego 2009r. realizowała projekt pod nazwą „Kulturo! Przerwij milczenie”. Projekt finansowany był z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury”, w ramach priorytetu I „Edukacja kulturalna i kształcenie kadr kultury”.

    Celem projektu było wskrzeszenie funkcji kulturotwórczej bibliotek, wybranych na podstawie analizy opracowanej w 2007 r. przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Poprzez współpracę bibliotek z Ośrodkami Kultury i Urzędami Gmin i Miast chcieliśmy doprowadzić do rozwoju aktywności twórczej w regionie. Proponowane sesje szkoleniowe miały być wsparciem edukacyjnym dla kadr kultury, które powinno przełożyć się na ich aktywizację, wzajemną współpracę, wymianę doświadczeń, a to z kolei powinno doprowadzić do wzmocnienia ich funkcji kulturotwórczej.
Projekt skierowany został do pracowników bibliotek, ośrodków kultury oraz urzędników związanych ze sprawami kultury w gminie (w sumie 20 osób z różnych gmin powiatu zgierskiego).

Projekt oferował m.in. :

Szkolenia z zakresu: organizacji i prowadzenia imprez artystycznych, zarządzania kulturą, pozyskiwania funduszy na działalność kulturalną, marketingu w kulturze, ochrony dóbr kultury, zasad efektywnej współpracy bibliotek, ośrodków kultury i urzędów jako klucza do aktywizacji kulturalnej gminy (łącznie 60 godzin spotkań szkoleniowych).

Partnerzy projektu :

Gmina Ozorków

Miasto i Gmina Głowno

Gmina Parzęczew

Gmina Zgierz


Z dniem 28.02.2009 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Regionalne Centrum w Łodzi zakończyła drugi, ostatni etap realizacji projektu. W toku realizacji projektu, odbyło się 12 szkoleń oraz 2 spotkania z ekspertem dla każdej z gmin uczestniczących w działaniu.

W ramach promocji projektu wydrukowano plakaty z logotypami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które umieszczono w siedzibie Fundacji – miejscu szkoleń oraz w Urzędach Gmin i Bibliotekach/Ośrodkach kultury. Wykonano również tablicę informacyjną – umieszczoną w miejscu odbywania szkoleń. Dwukrotnie ukazało się ogłoszenie prasowe w „Gazecie Wyborczej”, w dniach 31.12.2008 oraz 22.12.2008r. Dodatkowo, dn. 11 stycznia 2009r. o godzinie 17.00 w Polskim Radiu- Łódź, została wyemitowana audycja radiowa – wywiad, nagrana w grudniu 2008r z koordynatorem oraz uczestnikami – beneficjentami projektu. Szkolenia odbyły się w siedzibie Fundacji, przy Rewolucji 1905r. nr.9 w Łodzi. Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte. Wszystkie działania zostały przeprowadzone zgodnie z harmonogramem i kosztorysem na rok 2008 oraz 2009.

Koordynator projektu:
Ewelina Misiewicz
tel. 42 632-63-19,
e-mail: biuro@lodz.frdl.pl

Back to top