Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Obwieszczenie

syreny

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PARZĘCZEW
Z DNIA 17 LUTEGO 2014 ROKU

syreny

 

Wójt Gminy Parzęczew ? Szef Obrony Cywilnej Gminy informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 26 Szefa Obrony Cywilnej Województwa Łódzkiego z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania, na podstawie § 8 pkt 3 oraz § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach, w dniu 19 lutego 2014 r. w godz. 10.00 ? 10.30 na terenie Gminy Parzęczew zostanie przeprowadzony trening systemu ostrzegania i alarmowania ludności.

 

W ramach treningu zostaną uruchomione syreny alarmowe.

Obwieszczenie

syreny

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PARZĘCZEW
Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

syreny

Na podstawie § 8 pkt 3, § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. poz. 96), § 12 ust. 5 Zarządzenia Nr 192/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie organizacji wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa łódzkiego oraz § 3 Zarządzenia Nr 226/2013 Szefa Obrony Cywilnej Województwa Łódzkiego Wojewody Łódzkiego z dnia 21 października 2013 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania, informuję, iż w dniu 23 października 2013 roku, w godzinach 10.00 ? 11.00 odbędzie się na terenie Gminy Parzęczew sprawdzenie przygotowania systemu alarmowego do działania.

W ramach treningu możliwe jest użycie syren alarmowych.

Obwieszczenie

Parzęczew, dnia 22.08.2013r.

 

Obwieszczenie

 

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 627)

 

WÓJT GMINY PARZĘCZEW

podaje do publicznej wiadomości informacje o:

 

przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:

 

Budowa Parku Wiatrowego Parzęczew.”

 

W powyższej sprawie w dniu 09.05.2013 roku na wniosek inwestora Park Wiatrowy juwi 2 Sp. z o.o. zs. w Krakowie, ul .Opolska 100 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 75. ust. 1 pkt 4 cytowanej wyżej ustawy jest Wójt Gminy Parzęczew, zaś organami właściwymi do wydawania opinii i dokonania uzgodnień jest: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu. Informuje więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym stadium.

Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w tym również z Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Parzęczew, ul. Południowa 1, pokój nr 22 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1, 95-045 Parzęczew,

  2. ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1, 95-045 Parzęczew (pokój nr 22),

  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450 ze zmianami) na adres wojt@parzeczew.pl

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Parzęczew.

 

Niniejsza informacja zostaje udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Parzeczewie www.parzeczew.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1 i ogłoszona przez obwieszczenie w pobliżu planowanego przedsięwzięcia ? tablica informacyjna w miejscowości Parzęczew oraz Śniatowa.

 

Wójt Gminy Parzęczew
Back to top