Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rekultywację składowiska odpadów

Urząd Gminy w Parzęczewie, 95-045 Parzęczew, ul. Południowa 1, woj. łódzkie, powiat zgierski, tel. (0-42) 718-60-47, fax 718-60-66, www.parzeczew.pl, e-mail: parzeczew@parzeczew.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na…

rekultywację składowiska odpadów w Parzęczewie. (PKWiU: 45.21.6 ).

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji ( pożądany ) – 31.12.2003 r.
Wadium 10.000 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) – 85%
warunki płatności – 15%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 100,00 + VAT) można odebrać w:
Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Usług Inwestycyjnych, ul. Nowa 23, 90-031 Łódź, lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniona osoba do kontaktów z oferentami – Barbara Rudzka, tel. (0-42) 674-87-21, lok. 25, w godz. 800 – 1400 ; e-mail: wpui@poczta.onet.pl

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24
Termin składania ofert upływa 12.12.2002 r. o godz. 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.12.2002 r. o godz. 11:15 w siedzibie zamawiającego, lok. 26.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust.7, ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:
– spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
– wynik finansowy firmy za 2001 r. wyraża się liczbą dodatnią,
– udzielą co najmniej 5 letniej gwarancji na wykonane roboty,
– zatrudniają nie mniej niż 50 osób,
– obroty w zrealizowanych robotach budowlanych za 2001 r. przekraczają 1,5 mln zł.
– wykażą się doświadczeniem w realizacji obiektów w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub rekultywacji składowisk, tj. 1 obiekt w ciągu 5 lat o wartości co najmniej 1,0 mln zł.
– osoby przewidziane do realizacji zamówienia z uprawnieniami budowlanymi kierowały budową lub robotami w poszczególnych branżach w ramach realizacji co najmniej 1 obiektu o podobnym charakterze i wartości co najmniej 500 tys. zł.

Ogłoszenie powyższe ukazało się w BZP Nr 189 z dnia 18.11.2002 r. poz. 75024.

Back to top