Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Zasłużeni dla Gminy Parzęczew

Rada Gminy w Parzęczewie podjęła w dniu 29 maja 2003r. uchwałę w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Gminy Parzęczew”. Odznakę przyznano następującym osobom:

Pani Teresie Ignaczak

Pani Helenie Maślińskiej

Pani Marii Proksz

Pani Zofii Sobczak

Panu Wiesławowi Sadokowi

Wręczenie odznaczeń nastąpi 22 czerwca 2003r. podczas obchodów „Dni Parzęczewa”. Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy!

”Zasłuzeni dla Gminy Parzęczew”

UCHWAŁA nr XLVI/339/2002 RADY GMINY W PARZĘCZEWIE z dnia 29 maja 2002 r.
w sprawie przyznania odznaki „Zasłużony dla Gminy Parzęczew”

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142 ,poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz §1 Regulaminu nadawania odznaki „Zasłużony dla Gminy Parzęczew” stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/162/2000 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 27 kwietnia 2000r.( z późniejszymi zmianami), na wniosek Prezydium Rady Gminy, Zarządu Gminy, Zarządu Gminnego OSP, Kierownika II Rewiru Dzielnicowych, Dyrektora GOZ – Rada Gminy w Parzęczewie

u c h w a l a , co następuje :

§ 1. Postanawia się przyznać Odznakę „Zasłużony dla Gminy Parzęczew” następującym osobom :
1. Panu Leonowi Henrykowi Bójko
2. Panu Antoniemu Duniakowi
3. Panu Henrykowi Głodkowi
4. Panu Kazimierzowi Mazurkiewiczowi
5. Panu Eugeniuszowi Michalakowi
6. Pani Janinie Wdowiak
7. Panu Leonowi Zuchniewiczowi

Pośmiertnie przyznano odznaki następującym osobom:
1. Panu Stanisławowi Draczyńskiemu
2. Księdzu Kazimierzowi Gadzinowskiemu
3. Panu Janowi Ignaczakowi
4. Panu Kazimierzowi Majchrzakowi

Wręczenie Odznak nastąpi w dniu 23 czerwca 2002. na obchodach „Dni Parzęczewa”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Parzęczewie.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Parzęczewie i opublikowaniu w Biuletynie Informacyjnym Gminy Parzęczew.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Back to top