Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Ogłoszenie Wójta Gminy Parzęczew o przetargu ofertowym, pisemnym na sprzedaż autobusu

 Parzęczew, 20 października 2014 r.

 

 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PARZĘCZEW

o przetargu ofertowym, pisemnym na sprzedaż autobusu

 

Wójt Gminy Parzęczew

95-045 Parzęczew, ul. Południowa 1

tel. 42 / 718-60-95; fax 42 / 718-60-66

REGON: 1208226111 ; NIP: 5492361248

e-mail: zamowienia@parzeczew.pl

adres internetowy: www.parzeczew.pl

ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż autobusów:

 

L.p.

Marka i typ

Ilość

Numer VIN

Numer

rejestrac.

Rok

prod.

Cena

wywoławcza netto

Wadium

 

1

Autosan S.A.

Wersja S

1

SUADW3CFT7S680724

EZG8H60

2007

75 000,00 zł

7 500,00 zł

 

Cenę zbycia autobusu stanowi cena najwyższa z zaproponowanych do której doliczony zostanie należny podatek VAT .

 

 

Wadium należy wpłacić przelewem na konto w Banku Spółdzielczym Nr konta 61 8786 0001 0030 0458 2000 0015.

Pieniądze powinny znajdować się na koncie organizatora przetargu do dnia 07 listopada 2014 r.
do godz. 11:00.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się
od zawarcia umowy.

Oferty należy składać w siedzibie organizatora przetargu, w sekretariacie pokój 24 do dnia 07 listopada 2014 r. do godz.11:00.

Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z napisem ?Przetarg ofertowy na sprzedaż autobusu – Nie otwierać!?

Oferta winna zawierać:

  1. Dokładne oznaczenie oferenta: jego imię i nazwisko, PESEL lub firmę (nazwę) oraz dokładny adres
    (ze wskazaniem siedziby); numer NIP.

  2. Zaoferowaną cenę nabycia, która nie może być niższa od ceny wywoławczej.

  3. Numer rachunku bankowego, na które powinno być zwrócone wadium w przypadku niewybrania oferty oferenta.

  4. Pisemne oświadczenie oferenta o zapoznaniu się przez niego z warunkami przetargu zawartymi
    w Regulaminie

  5. Pisemne oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z aktualnym stanem prawnym, faktycznym oraz technicznym przedmiotu sprzedaży oraz o braku jakichkolwiek zastrzeżeń oferenta w tym względzie.

  6. Dowód wniesienia wadium.

W razie ustalenia, że kilku oferentów zaproponowało tę samą cenę (zbieżność ofert) Organizator przetargu może przeprowadzić przetarg w formie licytacji przy udziale tych oferentów jako dalszy ciąg przetargu pisemnego. W takim przypadku oferentów informuje się o terminie i miejscu kontynuacji przetargu
w formie licytacji.

 

Pełnomocnik obowiązany jest złożyć pełnomocnictwo udzielone przez umocowane osoby.

Oferty zostaną otwarte w dniu 07 listopada 2014 r. o godz. 11:30 w siedzibie organizatora przetargu
w sali nr 26 (sala posiedzeń).

 

 

Oferty są wiążące w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

 

Autobus można oglądać (po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie) do dnia przetargu na terenie Baza PKS Łęczyca, Sierpów 105, 99-100 Łęczyca w dni robocze od godz. 9:00 do 14:00.

 

Przetarg może zostać zamknięty bez wyboru którejkolwiek ze złożonych oferty; może zostać również odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.

 

Bliższe informacje dotyczące postępowania dostępne pod tel. 42 / 718-60-95 wew. 108.

 

Back to top