Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Opracowano Strategię Rozwoju Gminy Parzęczew

Na czerwcowej sesji Rady Gminy uchwalona została Strategia Rozwoju Gminy Parzęczew na lata 2004-2009. Strategia wykonana została zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Ponadto zadania zapisane w Strategii są zgodne z następującymi dokumentami.
– Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego,
– Ramowym Programem Działanie Rady Gminy w Parzęczewie,
– Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Parzęczew,
– Narodową Strategią Rozwoju Regionalnego 2001-2006,
– Narodowym Planem Rozwoju.
Dodatkowo Strategia została opracowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego 2004-2006 jednocześnie spełnia rolę Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Parzęczew na lata 2004-2006.
W opracowaniu Strategii wykorzystano również Raport z Badań społecznych na temat „Funkcjonowanie Gminy Parzęczew w oczach mieszkańców” z sierpnia 2002 roku oraz protokoły z corocznych zebrań sołeckich, podczas których mieszkańcy zgłaszają swoje postulaty dotyczące poprawy warunków i jakości życia na terenie gminy. W odniesieniu do Strategii Rozwoju przyjęto następujące założenia:
– realizacja Strategii ma służyć mieszkańcom gminy oraz instytucjom i organizacjom funkcjonującym na jej terenie,
– decyzję o realizacji założeń Strategii podejmuje Rada Gminy,
– Strategia została opracowana przy współudziale mieszkańców gminy, co wpływa na wartość tego dokumentu. W pracy nad dokumentem wykorzystana została wiedza ludzi najlepiej znających problemy i potrzeby gminy, a także nastąpiła integracja społeczności wokół istotnych problemów gminy,
– Projekt Strategii poddano społecznej konsultacji, której wyniki są podstawą do hierarchizacji potrzeb i celów.
Strategia będzie na bieżąco aktualizowana we współpracy z lokalnymi partnerami społeczno-gospodarczymi.

Jacek Pietrzak

Back to top