Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

Wójt Gminy Parzęczew
ogłasza z dniem 09 lutego 2007 r.
otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.
„Działania z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców gminy Parzęczew,
w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób”
w latach 2007-200

Konkurs ogłoszony na podstawie:
Art. 25 i art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)

I. 1. Rodzaj zadania:

 
Pomoc rodzinom z terenu gminy Parzęczew znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez:

 1. Zorganizowanie obchodów Dnia Dziecka dla dzieci z rodzin najuboższych
 2. Zakup odzieży dla dzieci i młodzieży rozpoczynających nowy rok szkolny
 3. Zorganizowanie obchodów Dnia Seniora
 4. Przygotowanie paczek świątecznych
 5. Zorganizowanie Spotkania opłatkowego
 6. Bieżąca pomoc w nagłych przypadkach

2. Wysokość dotacji na realizację zadania:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi:

W roku 2007 – 12.000,00 zł.
W roku 2008 – 13.000,00 zł.
W roku 2009 – 14.000,00 zł.

3. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w otwartym konkursie ofert:

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć:
1) organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej,
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, z wyłączeniem: partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych oraz fundacji utworzonych przez partie polityczne.

4. Warunki przyznania dotacji:

1) dotację otrzyma podmiot wyłoniony w drodze postępowania konkursowego – złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji;
2) podpisanie umowy pomiędzy organem zlecającym a podmiotem realizującym zadanie oraz ścisłe przestrzeganie jej postanowień w trakcie realizacji zadania.

 
5. Termin i warunki realizacji zadania:

Zadanie będące przedmiotem konkursu będzie realizowane w terminie od zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2009 r. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie sporządzonej pomiędzy zleceniodawcą a podmiotem wyłonionym w postępowaniu konkursowym.

6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

1. Ofertę należy sporządzić wg wzoru określonego w załączniku do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427);
2.Oferta podmiotu uprawnionego zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej powinna zawierać:

 1. szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania;
 2. informacje o terminie i miejscu realizacji zadania;
 3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
 4. informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania;
 5. informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania;
 6. informację o wcześniejszej działalności podmiotu na terenie gminy Parzęczew
  i realizowanych na jej terenie zadaniach w ostatnich 3 latach od dnia złożenia oferty,
 7. inne informacje:
  1. statut podmiotu uprawnionego określający przedmiot działalności oferenta,
  2. posiadane referencje, rekomendacje.

Uwaga: dokumenty należy składać w postaci oryginału lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do działania w imieniu podmiotu uprawnionego;

7. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) lub osobiście – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2007 r. do godz. 1530 w Urzędzie Gminy w Parzęczewie; ul. Południowa 1; 95-045 Parzęczew w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730 do 1530 (we wtorki od 900do 1700). Na kopercie powinny być umieszczone: nazwa i adres podmiotu oraz adnotacją „POMOC SPOŁECZNA – KONKURS”.

8. Warunki rozpatrzenia oferty:

Zgodnie z art. 30 ustawy o pomocy społecznej warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1) zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy;
2) dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności;
3) przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub – w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności.

Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.

9. Kryteria rozpatrywania ofert dotyczących realizacji zadania:

I. Przy rozpatrywaniu ofert Wójt gminy Parzęczew zgodnie z art. 31 ustawy o pomocy społecznej:

 1. dokonuje oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione (skala 0 –3);
 2. uwzględnia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania, kwalifikacje oraz doświadczenie osób, przy udziale, których podmiot uprawniony ma realizować zadanie (skala 0 –3);
 3. dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania (skala 0 –3);
 4. uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania (skala 0 –3);
 5. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (skala 0 –3);
 6. uwzględnia wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania (skala 0 –3).

II.
1. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do o trzymania dotacji wynosi 10.

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 30 dni od upływu terminu ich złożenia.
 2. W przypadku wyboru oferty realizacja zadania nastąpi w trybie wsparcia wykonania zadania przez Gminę Parzęczew.
 3. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Parzęczew.
 4. Wyniki dokonanego wyboru oferty oraz warunki jej realizacji zostaną podane do publicznej wiadomości w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej Gminy Parzęczew www.parzeczew.pl i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Parzęczewie.
 5. Konkurs jest ważny także wtedy, gdy do konkursu ofert zostanie zgłoszona jedna oferta.
 6. Wójt Gminy Parzęczew zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu, o czym zainteresowane podmioty zostaną powiadomione w sposób określony jak wyżej w pkt 5.
 7. Z wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert podmiotem zawiera się umowę o realizację zadania.
 8. Warunkiem zawarcia umowy jest:
  posiadanie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji;
  w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – korekta kosztorysu zadania.
 9. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Inspektor ds. świadczeń rodzinnych – Joanna Krawczuk, nr telefonu (042) 718 60 14.

III.

Informacja o zrealizowanych w bieżącym roku i roku poprzednim zadaniach tego samego rodzaju oraz o koszcie ich realizacji przy udziale podmiotów uprawnionych ze szczególnym uwzględnieniem dotacji przekazanych tym podmiotom.

W bieżącym roku Gmina Parzęczew nie realizowała zadań zakresu pomocy społecznej objętej treścią tego konkursu.
W 2006 r. zadania tego rodzaju realizowane były przez Zarząd Gminny PKPS w Parzęczewie; wysokość udzielonej dotacji wynosiła 12.000,00 zł.

Postawy prawne:

1) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593),
2) Rozporządzenie Ministra polityki społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 44, poz. 428),
3) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
(Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 545),
4)Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru ofert podmiotu uprawnionego (Dz. U. z 2005 r. Nr 44, poz. 427).

 

Wójt Gminy Parzęczew
/- /            
Ryszard Nowakowski

 

 

Back to top