Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Parking przy stadionie z nową nawierzchnią

W dniu 28 czerwca 2022 r. w Urzędzie Gminy w Parzęczewie podpisano umowę z PUH KOSBRUK BIS Maja Brylska z siedzibą w Stanisławów Pierwszy na przebudowę istniejących miejsc postojowych przy boisku piłkarskim w Parzęczewie. Teren ten będzie miejscem inwestycji pn.: „Przebudowa istniejących miejsc postojowych przy ul. Rocha w Parzęczewie” prowadzonej w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew – etap IV”.

Inwestor przekazał teren Wykonawcy w dniu 30 czerwca 2022 r. Planowane rozpoczęcie prac to sierpień/wrzesień 2022 r., natomiast zakończenie – październik 2022 r. Zrewitalizowany parking przyczyni się do poprawy estetyki przestrzeni publicznej, a co najważniejsze zwiększy bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowo-pieszego. Na parkingu zostanie również wydzielone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Całkowita wartość umowy opiewa na kwotę 220 834,05 zł, z czego 179 539,88 zł stanowią koszty kwalifikowane, z których 85% to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 7% z Budżetu Państwa.

W dniu 28.06.2022 r. została również podpisana umowa z Inspektorem Nadzoru Panem Piotrem Grzybem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Drogowa Projektowo – Wykonawcza MAG-BUD Piotr Grzyb z siedzibą w Helenowie, który będzie sprawował nadzór inwestorski na ww. inwestycji.

Wartość całkowita usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego to 2 398,50 zł, z czego 1 950,00 zł stanowią koszty kwalifikowane, z których 85% to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 7% z Budżetu Państwa.

Inwestycja realizowana będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – ZIT. Lata realizacji: 2021 – 2023.

Back to top