Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Przetarg na zakup oleju opałowego

Zakład Gospodarki Komunolnej, ul. Południowa 5, 95-045 Parzęczew
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA
zakup oleju napędowego na działalność ZGK w Parzęczewie w latach 2003 – 2005

w ilości 140 tys. dm 3.
Wymagany termin wykonania zamówienia: od 15.02.2003r. do 31.12.2005r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia bezpłatnie można odebrać w: Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Południowa 5, 95-045 Parzęczew w pokoju nr 1 w godzinach 8.00- 14.00

Oferty należy składać do dnia 2003-01-31 do godziny 10.00 w: Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Południowa 5, 95-045 Parzęczew

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 2003-01-31 o godzinie 11.00 w: Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Południowa 5, 95-045 Parzęczew, w pokoju 1

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków z art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych:

a) posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

b) posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonywania prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

c) dysponowanie niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

d) znajdowanie się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e) niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych.

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

Back to top