Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Radni przyjęli budżet na 2018 rok

Na ostatniej w tym roku sesji Radni Gminy Parzęczew przyjęli budżet na 2018 rok. Podczas głosowania obecnych było 13 Radnych, 12 było za przyjęciem uchwały, natomiast jedna z Radnych, pomimo obecności nie brała udziału w głosowaniu. Budżet zakłada dochody w wysokości 24.493.900,86 zł, oraz wydatki na poziomie 25.494.238,16 zł.  Jest on rekordowy pod względem wydatków inwestycyjnych. Zaplanowano na nie prawie 7 mln złotych i jest to najwyższa kwota w historii gminy przeznaczona w jednym roku na inwestycje. Władze gminy zamierzają zrealizować wiele znaczących dla mieszkańców zadań, na które gmina zdobyła dofinansowanie ze środków unijnych. Wśród nich znajdą się m.in. termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Parzęczewie, budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Parzęczewie oraz budynku komunalnego przy ul. Rocha, budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych przy szkołach w Parzęczewie i Chociszewie oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy. Inwestycje te wynikają z realizacji zarówno Strategii Rozwoju Gminy, Strategii Rozwoju Oświaty, Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Planu Rewitalizacji miejscowości Parzęczew i będą kontynuowane w 2019 r. W budżecie ujęte zostały również  środki w wysokości  120.000,00 zł na budowę wodociągów w miejscowościach Stary Chrząstów, Pustkowa Góra, Kowalewice, Tkaczewska Góra, Gołaszyny i Orła.

Wydatki na oświatę w przyszłorocznym budżecie wynoszą 6.721.770,35 zł przy dofinansowaniu subwencją z budżetu państwa w wysokości 4.795.690,00 zł. W szkołach kontynuowana będzie realizacja projektów dofinansowanych ze środków unijnych, w ramach których dzieci uczęszczają na zajęcia dodatkowe, a sale lekcyjne wyposażane są w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Pozwala to na efektywne prowadzenie zajęć i utrzymanie wysokiego poziomu nauczania w gminnych szkołach.

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej zaplanowano ponad 5,5 mln złotych z czego prawie 3,5 mln to środki na wypłatę świadczeń w ramach programu Rodzina 500+.  
Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 732.607,25 zł, w tym dotacje celowe dla Forum Inicjatyw Twórczych i Gminnej Biblioteki Publicznej.
Wójt podkreślił, że budżet na rok 2018 wymaga konsekwentnej realizacji przez cały rok i ogromnego zaangażowania wszystkich pracowników Urzędu Gminy. Wiele zależeć będzie od wyników przetargów. Pierwsze z nich zostaną ogłoszone już styczniu 2018 r.

Realizacja tak ambitnego budżetu zakładającego wybudowanie całej infrastruktury sportowej, rozbudowy oświetlenia we wszystkich sołectwach oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przyczyni się do podniesienia standardu życia mieszkańców, a gmina postrzegana będzie jako dynamicznie rozwijająca się. Inwestycje te będą służyć mieszkańcom przez wiele lat, a dla budżetu gminy generować będą oszczędności.

Back to top