Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Regionalne Centrum Rozwoju już w budowie

We wrześniu rozpoczęły się prace budowlane związane z adaptacją, przebudową oraz rozbudową budynku po starej poczcie w Parzęczewie na Regionalne Centrum Rozwoju. Inwestycja ta jest jednym z etapów projektu pn.: „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew ? etap IV” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – ZIT.

Wykonawcą jest Konsorcjum firm w składzie – Przedsiębiorstwo Budowlane „CZĘSTOBUD” Damian Świącik i Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o.

Regionalne Centrum Rozwoju będzie swoistym zapleczem do pracy dla lokalnych stowarzyszeń, których na terenie gminy jest już kilkanaście. Przebudowa budynku umożliwi nadanie mu nowych, tak wyczekiwanych przez lokalne stowarzyszenia i przedsiębiorców, funkcji. Będzie to miejsce wspierające oddolne inicjatywy społeczne, stanowiące lokalny ośrodek kreowania aktywności społecznej. W Regionalnym Centrum Rozwoju znajdzie się nowoczesna sala konferencyjna, pomieszczenia biurowe oraz kuchnia. Sala konferencyjna zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny i umożliwi stowarzyszeniom i młodym przedsiębiorcom z terenu gminy organizację spotkań, prezentacji, różnorodnych szkoleń, kursów czy wystaw. W kuchni będą organizowane warsztaty kulinarne dla dzieci, seniorów oraz Kół Gospodyń Wiejskich. Obiekt stanowił będzie centrum rozwoju obywatelskiego. Wspierał będzie mieszkańców gminy poprzez zapewnienie zaplecza lokalowego do organizacji spotkań i kreowania rozwoju lokalnego.

Całkowita wartość tego zadania to 4 884 330,00 zł, z czego 85% netto stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 7% to środki z budżetu państwa, a pozostałe to wkład własny gminy.

Przewidywany termin oddania budynku do użytkowania to grudzień 2022 roku.

Back to top