Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Rolnicy z gminy Parzęczew więdzą więcej o Sapardzie

29 stycznia 2002r. w Urzędzie Gminy w Parzęczewie odbyło się szkolenie poświęcone programowi SAPARD, a dokładniej zasadom i trybowi udzielania pomocy finansowej na inwestycje w gospodarstwach rolnych (Działanie 2).

Szkolenie to było prowadzone przez Jacka Białczaka – przedstawiciela Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która wraz Urzędem Gminy była współorganizatorem tego spotkania.

Inwestycje mogą dotyczyć restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw rolnych specjalizujących się w następujących działalnościach:

– produkcja mleka,
– produkcja bydła mięsnego,
– produkcja owczarska,
– produkcja trzody chlewnej i drobiu,
– zwiększenie różnorodności produkcji gospodarstw rolnych.

Pomoc finansowa uzyskiwana z programu SAPARD jest bezzwrotną dotacją, realizowaną w formie refundacji 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Kwota ta nie może być jednak wyższa, niż przewidziana w umowie – od 12000 do 25000 EUR w zależności od wybranego przez rolnika schematu.

Do ubiegania się o pomoc uprawnieni są:

1) Rolnicy tj. osoby fizyczne prowadzące na własny rachunek działalność rolniczą będące jednocześnie właścicielami lub dzierżawcami gospodarstwa rolnego, które podlegają ubezpieczeniu społecznemu na podstawie Ustawy „o ubezpieczeniu społecznym rolników”,

2) Rolnicy ubiegający się o dotację muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe tj:

– wykształcenie rolnicze na poziomie wyższym lub średnim, lub
– wykształcenie rolnicze na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i ci najmniej trzyletni staż w samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa, lub
– wykształcenie nierolnicze na poziomie średnim lub wyższym i co najmniej pięcioletnie doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa, lub
– wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe o kierunku innym niż rolniczy i co najmniej dziesięcioletni staż w samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa.

3) Osoby w wieku poniżej 50 roku życia

Poza ogólnymi warunkami osoby ubiegające się o dotację muszą spełnić dodatkowe wymogi. Są one uzależnione od schematu, który zostanie wybrany przez rolnika. Dotyczą m.in. minimalnej i maksymalnej wyjściowej i docelowej produkcji mleka rocznie, obsady zwierząt w gospodarstwie, umowy na zbyt produkcji lub planu sprzedaży, powierzchni obszarów zielonych, powierzchni budynków gospodarczych itd.

Pomoc z programu SAPARD w zależności od schematu obejmuje następujące przedsięwzięcia:

– budowa, rozbudowa i modernizacja budynków gospodarczych wraz z wyposażeniem i infrastrukturą (w przypadku schematu 2.2 dotyczącym modernizacji trzody chlewnej i drobiu pomoc obejmuje tylko modernizację budynków),
– zakup zwierząt,
– budowa i zakup urządzeń służących prawidłowej gospodarce odchodami zwierzęcymi,
– zakup maszyn i urządzeń do zbioru pasz,
– urządzanie i wyposażanie pastwisk,
– zakup maszyn i urządzeń do przechowalnictwa i podstawowego przetwórstwa prowadzonego na poziomie gospodarstwa oraz urządzeń służących do przygotowania produktów do sprzedaży
– inwestycje związane z rozszerzeniem dotychczasowej działalności gospodarstwa na produkcję ogrodniczą (warzywnictwo, sadownictwo, szkółkarstwo, produkcja roślin ozdobnych, w tym kwiatów, wikliniarstwo lub np. zielarstwo) itd.

Wymienione wyżej inwestycje zaliczane są do kosztów kwalifikowanych podlegających refundacji ze środków programu SAPARD. Oprócz nich kosztami kwalifikowanymi mogą być honoraria architektów, inżynierów oraz konsultantów, opłaty sądowe, patenty oraz licencje, które łącznie nie mogą przekroczyć 12% sumy całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Przyznawanie pomocy ma określoną procedurę. Osoby, które chcą uzyskać refundację z programu SAPARD muszą najpierw złożyć wniosek o przyznanie pomocy wraz z innymi, wymaganymi dokumentami tj. planem przedsięwzięcia, który powinien zawierać opis stanu wyjściowego gospodarstwa, zakresu zamierzonych inwestycji i planu docelowego wraz z planem finansowym. Po złożeniu wniosku następuje jego ocena przez uprawnione służby Agencji SAPARD. Gdy ocena wniosku jest pozytywna następuje przyznanie pomocy według kolejności zgłoszeń w miarę posiadanych środków, potwierdzone podpisaniem umowy z Agencją. Warto również wiedzieć, że uzyskanie pomocy w ramach jednego komponentu nie wyklucza ubiegania się o pomoc w zakresie innych schematów.

Ważną rzeczą jest to, że w ramach jednego przedsięwzięcia pomoc z Programu SAPARD nie może być łączona z inną pomocą finansową ze środków publicznych – krajowych, jak również pochodzących z Unii Europejskiej oraz międzynarodowych instytucji finansowych.

Formularz wniosków będzie można uzyskać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wypełniony wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami należy składać osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską w oddziale regionalnym ARiMR, właściwym terytorialnie dla miejsca realizacji przedsięwzięcia. Wnioski o pomoc finansową będą przyjmowane po ogłoszeniu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęcia programu, w terminie podanym przez ARiMR.

Szczegółowe informacje można uzyskać w oddziałach regionalnych ARiMR, Łódź, ul. Piotrkowska 288, tel. 252 61 52 lub w Agroinkubatorze Przdsiębiorczości w Parzęczewie tel.718 91 15.

Back to top