Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Rolnicze renty

1 stycznia bieżącego roku weszła w życie ustawa z 26 kwietnia 2001r. O rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz.U. z 2001r. Nr 52, poz.539).

Pozwala ona na przejście o 5 lat wcześniej na emeryturę, jeśli spełnione zostały łącznie następujące warunki:

· Kobieta ukończyła 55 lat, a nie ma więcej niż 60 lat, zaś mężczyzna ukończył 60 lat, a nie przekroczył 65 lat,

· Starający się o rentę podlegał rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno – rentowemu przez okres jakiego wymaga KRUS,

· Prowadził co najmniej przez dziesięć lat gospodarstwo (nieprzerwanie, bezpośrednio przed złożeniem wniosku o rentę),

· Gospodarstwo to stanowiło dla niego jedyne lub główne źródło utrzymania,

· Gospodarstwo, którego był właścicielem przez co najmniej 5 lat, zostało przekazane na powiększenie jednego lub kilku istniejących w okolicy gospodarstw rolnych,

· Areał przekazanego gospodarstwa wynosił co najmniej 3 ha,

· Areał powiększonego gospodarstwa wzrósł co najmniej do 15 ha,

· Gospodarstwo przekazano jako darowiznę lub za dożywocie potwierdzając ten fakt aktem notarialnym.

Umowę przekazania gospodarstwa można zawrzeć z rolnikiem mającym stosowne kwalifikacje, a także z osobą prawną lub jednostką organizacyjną, która ma w zakresie swojego działania także działalność rolniczą. Rolnik, który przejmie grunty, sam może skorzystać z renty strukturalnej dopiero po co najmniej 5 latach prowadzonego gospodarstwa. Jeśli nie ma chętnych na przejęcie gospodarstwa, można je przekazać nieodpłatnie Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Miesięczna renta strukturalna będzie 1,5 raza większa od najniższej emerytury (dziś 1,5 x 530,26zł = 795,39zł). Jeśli uprawnieni do renty będą oboje małżonkowie, każde z nich otrzyma własną rentę w wysokości 150% najniższej emerytury. Renta strukturalna będzie wypłacana do momentu przyznania zwykłej emerytury albo renty, nie dłużej niż 5 lat. Podjęcie działalności pozarolniczej spowoduje zawieszenie wypłaty renty strukturalnej w połowie, a zaangażowanie się w inną działalność – w całości. Pełnienie roli właściciela, współwłaściciela lub posiadacza gospodarstwa rolnego grozi tym, iż renta strukturalna odebrana zostanie bezpowrotnie.

Zainteresowani rentą strukturalną muszą pamiętać, że ostateczny termin składania wniosków o jej przyznanie upłynie 31 marca 2010 roku. Wnioski należy składać w najbliższej placówce Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ona je zweryfikuje, a prezes KRUS podejmie decyzję. Wniosek powinien obejmować także współmałżonka, jeżeli jest rolnikiem.

Back to top