Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

ROZWÓJ GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE PARZĘCZEW

Kolejni mieszkańcy gminy mogą podłączać swoje tereny do nowo wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacji. Dzięki temu gmina dynamiczniej się rozwija oraz podnosi standard życia mieszkańców. Przeprowadzona inwestycja została podzielona na IV etapy.

W ramach I etapu została rozbudowana kanalizacja sanitarna w Parzęczewie ul. Kasztanowa o długości 218,50 mb. II etap inwestycji polegał na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowościach: Tkaczewska Góra, Pustkowa Góra, Wytrzyszczki, Julianki i Żelgoszcz o łącznej długości  1641 mb. W kolejnym III etapie  zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Parzęczewie (został wymieniony  układ pomiaru ścieków, doposażono układ w oczyszczanie wstępne na sicie, została przeprowadzona modernizacja układu napowietrzania i reaktora biologicznego). W ramach ostatniego IV etapu został zakupiony nowoczesny ciągnik marki URSUS typ 10014H wraz z wozem asenizacyjnym marki POMOT typ T544/1.                                                                                                                                              Projekt nosi nazwę ?Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Parzęczew ? etap II? i jest realizowany dzięki pozyskanym środkom finansowym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach działania ?Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej? PROW na lata 2007-2013 oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Całkowita wartość projektu wyniosła 669 330,56 zł, w tym dotacja z EF PROW w kwocie 397 360,00 zł oraz z  WFOŚ i GW w formie dotacji 68 058,00 zł i w formie pożyczki 102 088,00 zł.

Link do strony: www.zainwestujwekologie.pl

Back to top