Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Ruszają prace nad Regionalnym Centrum Rozwoju w Parzęczewie

W dniu 26 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Gminy w Parzęczewie Wójt Gminy Ryszard Nowakowski podpisał umowę z Wykonawcą na przebudowę budynku po starej poczcie w Parzęczewie na potrzeby stworzenia Regionalnego Centrum Rozwoju.

Wykonawcą Robót Budowlanych, wyłonionym w ramach przetargu, zostało Konsorcjum firm w składzie – Przedsiębiorstwo Budowlane „CZĘSTOBUD” Damian Świącik i Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o.

Regionalne Centrum Rozwoju będzie swoistym zapleczem do pracy dla lokalnych stowarzyszeń, których na terenie gminy jest już kilkanaście. Na ten cel zaadaptowany zostanie dawny budynek poczty, który znajduje się w pobliżu Gminnego Ośrodka Zdrowia przy ul. Południowej 1a. Przebudowa budynku umożliwi nadanie mu nowych, tak wyczekiwanych przez lokalne stowarzyszenia i przedsiębiorców, funkcji. Będzie to miejsce wspierające oddolne inicjatywy społeczne, stanowiące lokalny ośrodek kreowania aktywności społecznej. W Regionalnym Centrum Rozwoju znajdzie się nowoczesna sala konferencyjna, pomieszczenia biurowe oraz kuchnia. Sala konferencyjna zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny i umożliwi stowarzyszeniom i młodym przedsiębiorcom z terenu gminy organizację spotkań, prezentacji, różnorodnych szkoleń, kursów czy wystaw. W kuchni będą organizowane warsztaty kulinarne dla dzieci, seniorów oraz Kół Gospodyń Wiejskich. Obiekt stanowił będzie centrum rozwoju obywatelskiego. Wspierał będzie mieszkańców gminy poprzez zapewnienie zaplecza lokalowego do organizacji spotkań i kreowania rozwoju lokalnego.

Wartość całkowita zadania pn. „Adaptacja, przebudowa oraz rozbudowa budynku w miejscowości Parzęczew przy ul. Południowej 1a prowadząca do nadania obiektowi nowych funkcji tj. stworzenia Regionalnego Centrum Rozwoju”  to 4 884 330,00 zł, z czego 85% stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Prace adaptacyjne powinny się zakończyć w IV kwartale 2022 roku.

W tym samym dniu została podpisana również umowa z Inspektorem Nadzoru Panem Michałem Leszczyńskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą B&ES MICHAŁ LESZCZYŃSKI, który będzie sprawował nadzór inwestorski.

Wartość całkowita usługi pełnieni nadzoru inwestorskiego to 46 740,00 zł, z czego 85% stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Regionalne Centrum Rozwoju powstaje w ramach projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew – etap IV”, który to projekt przewiduje również zagospodarowanie przestrzeni nad zalewem w Parzęczewie, rewitalizację centralnej części Parzęczewa – Placu Kościuszki oraz przebudowę miejsc postojowych w pięciu lokalizacjach na terenie Parzęczewa.

Wartość całkowita projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew – etap IV” wynosi 14 289 141,80 zł, z czego 11 588 731,19 zł stanowią wydatki kwalifikowane, a 10 328 320,94 zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – ZIT. Lata realizacji: 2021 – 2023

 

Back to top