Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sesja Rady Gminy 28 marca 2008 roku.

 

Uprzejmie zapraszam na XVIII Sesję Rady Gminy w Parzęczewie,
która odbędzie się w dniu
28 marca  2008 r. (piątek) o godz. 10,00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1

I. Otwarcie XVIII Sesji.

II. Stwierdzenie prawomocności obrad  i zatwierdzenie porządku obrad. 

1.            Przyjęcie protokołu  z XVII Sesji Rady z dnia  28 lutego 2008 r.

2.     Informacja Przewodniczącego Rady  o działaniach między sesjami i o pracach komisji w m-cu marcu oraz informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z  kontroli przeprowadzonej  w Gimnazjum w Parzęczewie.

3.       Informacja Wójta o ważniejszych działaniach w okresie od ostatniej sesji.

4.       Interpelacje i zapytania radnych.

5.       Wolne wnioski.

6.       Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Parzęczew.

7.       Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektów uchwał:

1)     w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny,

2)      w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2008,

3)       w sprawie uzgodnienia  projektu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego o ustanowieniu Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puczniewsko-Grotnicki”,

4)      w sprawie zmiany budżetu gminy Parzęczew na 2008 r.

8.      Wolne wnioski i sprawy różne.

9.      Zamknięcie XVIII Sesji Rady Gminy.

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                        Władysław Krawczyk

Back to top