Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Sołectwa zyskają na zmianie MPZP

27 lutego 2020 r. Rada Gminy w Parzęczewie uchwaliła zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów będących własnością Gminy Parzęczew w obrębach geodezyjnych Chociszew, Chrząstów Wielki, Florentynów, Ignacew Rozlazły, Opole, Orła, Parzęczew, Różyce, Śliwniki Nowe oraz Trojany. Zmiany te weszły w życie 10 kwietnia 2020 r.

Część z tych nieruchomości jest w użytkowaniu sołectw oraz lokalnych stowarzyszeń. Wprowadzone zmiany umożliwią im działalność na szerszą niż do tej pory skalę. Dotychczasowy plan zagospodarowania przestrzennego uniemożliwiał działania związane z budową placów zabaw, miejsc spotkań lokalnych społeczności czy budową obiektów małej architektury. Bezzasadne więc było staranie się o pozyskanie na te cele środków z zewnątrz. Niektóre sołectwa niecierpliwie czekały na tę zmianę z chęcią stworzenia na swoim terenie atrakcyjnych miejsc dla mieszkańców. Jednym z przykładów jest sołectwo Trojany, gdzie od kilku lat z powodzeniem organizowane są imprezy integracyjne i pikniki, niestety dotychczasowy plan nie pozwalał na wybudowanie odpowiedniej infrastruktury. Sołtys oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Tęczowe Siedlisko z Trojan od dawna marzą o placu zabaw dla dzieci mieszkających na terenie sołectwa.

Dzięki zmianom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bibianów powstanie blisko 56 ha nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Tereny te przylegają do granicy miasta Ozorkowa. Przez środek tego terenu przebiega droga gminna, wzdłuż której Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie wybuduje wodociąg. Na ten cel Radni podczas ostatniej sesji przeznaczyli w budżecie 80 tys. zł.

Zmiana planu jest więc szansą na dalszy rozwój sołectw i społeczności lokalnych na terenie naszej gminy.

Tekst uchwały wraz załącznikami dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Parzęczew.

Back to top