Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Parzęczew na lata 2021-2030

STRATEGIA ROZWOJU GMINY PARZĘCZEW NA LATA 2021-2030 – ZAWIADOMIENIE O KONSULTACJACH  PROJEKTU

Zawiadomienie o konsultacjach dotyczących projektu „Strategii Rozwoju Gminy Parzęczew na lata 2021-2030”

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz. 1057), Uchwałą Nr XXXIX/322/21 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Parzęczew na lata 2021-2030”, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz § 3 ust.3 i 4 załącznika do Uchwały Nr XXI/192/16 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Parzęczew,

zawiadamiam

mieszkańców gminy Parzęczew, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, sąsiednie gminy oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o konsultacjach dotyczących  projektu „Strategii Rozwoju Gminy Parzęczew na lata 2021-2030”

Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od 11 lutego 2022 r. do 18 marca 2022 r. (o dochowaniu terminu decyduje data wpływu Formularza do Urzędu).

Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji należy dostarczyć:

drogą elektroniczną na adres: fundusze_europejskie@parzeczew.pl   (skan podpisanego formularza),

osobiście, składając w Sekretariacie Urzędu Gminy w Parzęczewie przy ul. Południowej 1 w Parzęczewie,

drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1, 95-045 Parzęczew.

Pełna treść projektu „Strategii Rozwoju Gminy Parzęczew na lata 2021-2030” oraz wzór formularza konsultacyjnego dostępne będą od dnia rozpoczęcia konsultacji, tj. od 11 lutego 2022 roku:

  • na stronie internetowej www.parzeczew.pl
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Parzęczew bip.parzeczew.nv.pl
  • w  Urzędzie Gminy w Parzęczewie przy ul. Południowej 1 w Parzęczewie (w Referacie Funduszy Europejskich pok. nr 3)


Uwagi i opinie zgłoszone po terminie, czyli z datą wpływu do Urzędu Gminy w Parzęczewie po dniu 18 marca b.r., przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym, NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

ZARZĄDZENIE NR 400/22 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategia Rozwoju Gminy Parzęczew na lata 2021-2030

Back to top