Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Uchwała budżetowa

U C H W A Ł A NR XVII/153/04 RADY GMINY W PARZĘCZEWIE z dnia 29 stycznia 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parzęczew na 2004 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art.109, 110, 116, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611) – Rada Gminy w Parzęczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Parzęczew na okres roku kalendarzowego 2004.

§ 2. 1. Określa się dochody budżetu Gminy Parzęczew w wysokości 8.677.234 zł. (słownie zł: osiem milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści cztery) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ogólna kwota dochodów o których mowa w ust. 1 obejmuje: 1) dochody własne gminy w wysokości 8.429.867 zł., w tym: a) subwencje ogólne z budżetu państwa – 3.372.585 zł. b) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych – 4.152.434 zł. c) środki na inwestycje z MENiS – 300.000 zł. d) środki z programu SAPARD za 2003 r. – 561.848 zł. e) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 43.000 zł. 2) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 247.367 zł.

§ 3. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Parzęczew w wysokości 8.695.114 zł. (słownie zł: osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto czternaście) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na: 1) wydatki bieżące na zadania własne kwotę 6.657.747 zł., w tym na: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.515.450 zł. b) obsługę długu publicznego 40.000 zł. c) dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na dowożenie uczniów do szkół 260.000 zł. d) dotację dla instytucji kultury w wysokości 110.000 zł. e) pozostałe wydatki rzeczowe 2.732.297 zł. 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 45.000 zł. 3) wydatki majątkowe w kwocie 1.745.000 zł., w tym zakup samochodu strażackiego 80.000 zł. 4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 247.367 zł., w tym zakupy inwestycyjne 6.000 zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości 70.000 zł. (słownie zł.: siedemdziesiąt tysięcy) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 210.000 zł. (słownie zł.: dwieście dziesięć tysięcy) zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wysokość wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się dotacje dla instytucji kultury w wysokości 110.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się rozchody w wysokości 1182.120 zł. (słownie zł: jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia) z przeznaczeniem na spłaty pożyczki i kredytów zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Postanawia się zaciągnąć pożyczki i kredyty długoterminowe na pokrycie deficytu w wysokości 1.200.000 zł. (słownie zł: jeden milion dwieście tysięcy) zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Określa się plan przychodów i wydatków: 1) Zakładu Gospodarki Komunalnej będącego zakładem budżetowym, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały; 2) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały; 3) Środków Specjalnych utworzonych na podstawie art. 40a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10. Przedstawia się prognozę dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11. Przedstawia się wydatki na zadania własne jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 12. Przedstawia się prognozę długu na koniec roku 2004 zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Parzęczew do: 1) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000 zł., 2) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 200.000 zł., 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Parzęczew.

§ 15. Traci moc uchwała Nr II/9/2002 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie upoważnienia dla Wójta Gminy.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Parzęczewie oraz w Biuletynie Informacyjnym Gminy Parzęczew.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 r.

Back to top