Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Zapytanie ofertowe nr 1/2019

Zapytanie ofertowe

Gmina Parzęczew wszczęła postępowanie na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro w trybie zapytania ofertowego na świadczeniu usługi polegającej na przeprowadzenie dwóch kursów doskonalących dla nauczycieli Szkoły Podstawowej W Choczewie na potrzeby realizacji projektu pt. ?Z małych Szkół w Wielki Świat ? Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach w gminie Parzęczew?, zadanie 9. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Priorytet XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.1 „Wysoka jakość edukacji”, Poddziałanie XI.1.2 „Kształcenie ogólne”.

Zapytanie ofertowe nr 1-2019

Back to top