Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Zapytanie ofertowe nr 12/2018

Szanowni Państwo,

Informuję, że Gmina Parzęczew wszczęła postępowanie na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na prowadzeniu indywidualnych zajęć dodatkowych z psychologiem  dla uczniów  Szkoły Podstawowej w Chociszewie planowanych do realizacji w ramach projektu pn.: „Z małych szkół w Wielki Świat – Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach w gminie Parzęczew” zadanie 4,  nr projektu RPLD.11.01.02-10-B060/16. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Priorytet XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.1 „Wysoka jakość edukacji”, Poddziałanie XI.1.2 „Kształcenie ogólne”.

W załączeniu formularz zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

Zapraszam do składania ofert.

Osoba do kontaktu:
Ewa Łuczak
Referat Funduszy Europejskich
Urząd Gminy w Parzęczewie
tel. 42 718 60  47
e-mail: projekt-oswiatowy@parzeczew.pl

Zapytanie ofertowe Nr 12-2018 – psycholog

 

Back to top