Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Zapytanie ofertowe nr 8/2018 z dnia 03.08.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Informujemy, że Gmina Parzęczew wszczęła postępowanie na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30000 euro w trybie zapytania ofertowego na zakup pomocy dydaktycznych wraz z dostawą na potrzeby realizacji projektu pn.: „Z małych szkół w Wielki Świat – Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach w gminie Parzęczew”, zadanie 1, zadanie 4, zadanie 5, zadanie 7 i zadanie 8, nr projektu RPLD.11.01.02-10-B060/16. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Priorytet XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.1 „Wysoka jakość edukacji”, Poddziałanie XI.1.2 „Kształcenie ogólne”.

W załączeniu formularz zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

Zapraszamy do składania ofert.

Osoba do kontaktu:
Ewa Łuczak
Referat Funduszy Europejskich
Urząd Gminy w Parzęczewie
tel. 42 718 60  47
e-mail: projekt-oswiatowy@parzeczew.pl

Formularz zapytania ofertowego wraz z załącznikami

Back to top