Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Parzęczew

o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 1999 r. Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412 i Nr 111 poz. 1279, z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz.1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229 i Nr 154 poz. 1804, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112) zawiadamia się, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Parzęczew i prognoza, o której mowa w przepisach o ochronie środowiska będą wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 11.08.2003 r. do 09.09.2003 r. w siedzibie Urzędu Gminy Parzęczew, ul. Południowa 1, pok. 26 w godzinach 10.00 – 14.00. Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść protest; zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść zarzut.

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Wójta Gminy z podaniem oznaczenia nieruchomości, w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.

Wójt Gminy Parzęczew

Back to top