Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Zmiany w KRUS-ie

Rolnik a dodatkowa dzialalność gospodarcza

Nowa interpretacja zapisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników szczególnie ważna dla rolników prowadzących dodatkowo działalność gospodarczą.
Zgodnie z dotychczas obowiązującą wykładnią art. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2005r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 150, poz. 1248) prawa powrotu do ubezpieczenia społecznego rolników nie miały osoby, które prowadziły działalność rolniczą oraz pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowaną na zasadach ogólnych i do 30 września 2004r. nie złożyły w KRUS zaświadczenia o formie opodatkowania.
Jednak według Ministerstwa Polityki Społecznej przesłanką uchwalenia w/w ustawy było m.in. umożliwienie powrotu do ubezpieczenia społecznego rolników tym rolnikom i domownikom, którzy prowadząc jednocześnie działalność rolniczą i pozarolniczą działalność gospodarczą zostali wyłączeni z ubezpieczenia społecznego rolników z dniem 1 października 2004r., ponieważ prowadzona przez nich pozarolnicza działalność gospodarcza opodatkowana była na zasadach ogólnych i w trakcie trwania roku podatkowego nie mieli oni możliwości zmiany formy jej opodatkowania (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami podatkowymi), a jednocześnie osiągnęli z tej działalności niski dochód (należny podatek za 2003r. nie przekroczył kwoty 2.528,00zł.).
W związku z powyższym rolnicy i domownicy, którzy nie udowodnili KRUS, w jakiej formie opodatkowana była prowadzona przez nich pozarolnicza działalność gospodarcza i w wyniku tego wyłączeni zostali z ubezpieczenia społecznego rolników, mogą teraz ubiegać się o przywrócenie do ubezpieczenia społecznego rolników. Warunkiem przywrócenia jest udowodnienie przez tych rolników i domowników, że nie mieli interesu prawnego do ubiegania się w urzędzie skarbowym o wydanie wymaganych dokumentów aby przedłożyć je w KRUS, ponieważ z uwagi na formę opodatkowania prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej i tak nie kwalifikowali się do dalszego pozostawania w ubezpieczeniu w KRUS.
Wnioski tych osób o przywrócenie do ubezpieczenia społecznego rolników będą rozpatrzone przez KRUS pozytywnie, jeżeli zostaną spełnione pozostałe warunki ustawowe (należny podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2004r. nie przekroczył kwoty 2528zł.). Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2005r. Natomiast osobom, którym KRUS wydała dotychczas decyzje odmawiające przywrócenia do ubezpieczenia społecznego rolników wobec niezłożenia w wyznaczonym terminie dokumentów, w najbliższym czasie wyda z urzędu decyzje o przywróceniu do ubezpieczenia społecznego rolników (pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów ustawowych).
W ten sposób ujednolicone zostało postępowanie w sprawach powrotu do ubezpieczenia społecznego rolników dla wszystkich rolników i domowników wyłączonych z ubezpieczenia społecznego rolników z powodu formy opodatkowania działalności gospodarczej i bez znaczenia pozostaje fakt, czy zainteresowani złożyli w KRUS w wymaganym terminie do 30 września 2004r. odpowiednie zaświadczenia z urzędów skarbowych.
Z nowych przepisów wynika, że te osoby, które nie złożyły dokumentów i zostały wyłączone z ubezpieczenia społecznego rolników mają szansę powrotu do tego ubezpieczenia, jeżeli wnioski o przywrócenie złożą do 31.12.2005r.

Anna Lamenta
Rzecznik Prasowy OR Krus w Łodzi

Back to top