Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Zmiany w rewitalizacji Parzęczewa

Podczas dzisiejszej sesji Radni podejmowali uchwały dotyczące m.in. zmian w budżecie gminy na rok 2020. W związku z rozwiązaniem zawartej 25 lipca 2019 roku umowy na realizację inwestycji zaplanowanych w ramach projektu „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew ? Etap II” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 zmniejszono dochody gminy o 1 346 854,24, czyli o  wysokość dotacji jaka miała wpłynąć na realizację tego zadania w roku bieżącym. Całkowity koszt projektu opiewał na kwotę 8 386 592,00 zł, natomiast dofinansowanie stanowiło 92 % tej kwoty, tj. 6 272 898,06 zł. Inwestycja miała być realizowana w latach 2019-2022. Rezygnacja z realizacji tego projektu nie oznacza całkowitego zaniechania realizacji zaplanowanych w ramach tego projektu działań, które miały polegać na rozbudowie szkoły, rewitalizacji Placu Kościuszki oraz budowie parkingów. Po szczegółowej analizie kosztów i potrzeb podjęto decyzję o rezygnacji z rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej i Punktu Przedszkolnego w Parzęczewie. Po likwidacji gimnazjów liczba uczniów zmniejszyła się, a analiza ilości uczniów w latach przyszłych również nie przewiduje zwiększenia liczby dzieci uczęszczających do szkoły czy przedszkola. Ponadto kosztorysy przedłożone do projektu złożonego kilkanaście miesięcy wcześniej nie są aktualne na dzień dzisiejszy, ich aktualizacja zwiększyłaby wartość projektu, a co za tym idzie gmina musiałaby dołożyć dużo więcej środków w ramach wkładu własnego. Taki stan rzeczy zdecydowanie przekraczałby możliwości finansowe gminy. Spowodowane jest to jest mniejszymi wpływami do budżetu gminy. Złożyły się na to niekorzystne dla samorządów zmiany przepisów m.in. mniejsze wpływy z podatku PIT (wynikające ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych osób do 26 roku życia oraz zmniejszenie stawki podatku z 18% na 17%) czy zwiększenie płacy minimalnej. Dla naszej gminy, takie zmiany mają kolosalne znaczenie. Pogorszyło to znacznie wskaźniki finansowe. W konsekwencji Wójt musiał znacząco obciąć wydatki bieżące we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej, a także ograniczyć inwestycje, na które gmina w tym roku przeznaczy o wiele mniej środków niż w latach ubiegłych. W konsekwencji pozostałe zadania przewidziane do realizacji w ramach drugiego etapu rewitalizacji miejscowości Parzęczew zostały ujęte w fiszy projektowej złożonej do Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, która obejmuje swoim zakresem zadania polegające na rewitalizacji Placu Kościuszki, budowę parkingów na terenie Parzęczewa, zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad zalewem w Parzęczewie oraz rozbudowę i adaptację budynku po poczcie na Regionalne Centrum Rozwoju. Realizacja powyższych inwestycji zaplanowana jest na lata 2021 -2023.

Środki w budżecie stanowiące wkład własny na realizację powyższych inwestycji zostały w części przeznaczone na dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie z przeznaczeniem na budowę wodociągu w miejscowości Bibianów. Ku końcowi zbliżają się prace związane ze zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w tej miejscowości, dzięki czemu powstanie blisko 56 ha nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Tereny te przylegają do granicy miasta Ozorkowa. Przez środek tego terenu przebiega droga gminna, wzdłuż której Zakład Gospodarki Komunalnej wybuduje wspomniany wodociąg. Na ten cel Radni przeznaczyli w budżecie 80 tys. zł.

Back to top