Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Ogłoszenie Wójta Gminy Parzęczew o przetargu ofertowym, pisemnym na sprzedaż autobusów

 

Wójt Gminy Parzęczew, 95-045 Parzęczew, ul. Południowa 1, tel. 42 / 718-60-95; fax 42 / 718-60-66, REGON: 1208226111 ; NIP: 5492361248, e-mail: zamowienia@parzeczew.pl, adres internetowy: www.parzeczew.pl, ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż autobusów:

L.p.Marka i typIlośćNumer VIN Numer rejestrac.Rok prod.Cena wywoławcza netto Wadium
1Autosan S.A. Wersja S1SUADW3CFT7S680724EZG8H60200790 000,00 zł9 000,00 zł
2Autosan S.A. Wersja 02RE1SUADW3RXP5S161186EZG22PN200545 000,00 zł4 500,00 zł

Cenę zbycia autobusu stanowi cena najwyższa z zaproponowanych do której doliczony zostanie należny podatek VAT .

 

Wadium należy wpłacić:

  • w kasie Urzędu Gminy w Parzęczewie do dnia 01 października 2014r. do godz. 11:00 lub
  • przelewem na konto w Banku Spółdzielczym Nr konta 61 8786 0001 0030 0458 2000 0015.

(W przypadku przelewu pieniądze powinny znajdować się na koncie organizatora przetargu do dnia 01 października 2014r. do godz.11:00).

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

Oferty należy składać w siedzibie organizatora przetargu, w sekretariacie pokój 24 do dnia 01 października 2014r. do godz.11:00.

Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z napisem ?Przetarg ofertowy na sprzedaż autobusów – Nie otwierać!?

Oferta winna zawierać:

  1. Dokładne oznaczenie oferenta: jego imię i nazwisko, PESEL lub firmę (nazwę) oraz dokładny adres (ze wskazaniem siedziby); numer NIP.
  2. Zaoferowaną cenę nabycia, która nie może być niższa od ceny wywoławczej.
  3. Numer rachunku bankowego, na które powinno być zwrócone wadium w przypadku niewybrania oferty oferenta.
  4. Pisemne oświadczenie oferenta o zapoznaniu się przez niego z warunkami przetargu zawartymi w Regulaminie
  5. Pisemne oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z aktualnym stanem prawnym, faktycznym oraz technicznym przedmiotu sprzedaży oraz o braku jakichkolwiek zastrzeżeń oferenta w tym względzie.
  6. Dowód wniesienia wadium.

W razie ustalenia, że kilku oferentów zaproponowało tę samą cenę (zbieżność ofert) Organizator przetargu może przeprowadzić przetarg w formie licytacji przy udziale tych oferentów jako dalszy ciąg przetargu pisemnego. W takim przypadku oferentów informuje się o terminie i miejscu kontynuacji przetargu
w formie licytacji.

Pełnomocnik obowiązany jest złożyć pełnomocnictwo udzielone przez umocowane osoby.

Oferty zostaną otwarte w dniu 01 października 2014r. o godz.11:30 w siedzibie organizatora przetargu w sali nr 26 (sala posiedzeń).

Oferty są wiążące w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

Autobusy można oglądać do dnia przetargu na terenie Baza PKS Łęczyca, Sierpów 105, 99-100 Łęczyca w dni robocze od godz. 9:00 do 14:00.

Przetarg może zostać zamknięty bez wyboru którejkolwiek ze złożonych oferty; może zostać również odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.

Bliższe informacje dotyczące postępowania dostępne pod tel. 42 / 718-60-95 wew. 108.

Ogłoszenie Wójta Gminy Parzęczew o przetargu ofertowym, pisemnym na sprzedaż autobusów

Parzęczew, 21 sierpnia 2014r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PARZĘCZEW

o przetargu ofertowym, pisemnym na sprzedaż autobusów

 

Wójt Gminy Parzęczew

95-045 Parzęczew, ul. Południowa 1

tel. 42 / 718-60-95; fax 42 / 718-60-66

REGON: 1208226111 ; NIP: 5492361248

e-mail: zamowienia@parzeczew.pl

adres internetowy: www.parzeczew.pl

ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż autobusów:

 

L.p.

Marka i typ

Ilość

Numer VIN

Numer

rejestrac.

Rok

prod.

Cena

wywoławcza netto

Wadium

 

1

Autosan S.A.
Wersja S

1

SUADW3CFT7S680724

EZG8H60

2007

114 500,00 zł

11 450,00 zł

2

Autosan S.A.
Wersja 02RE

1

SUADW3RXP5S161186

EZG22PN

2005

55 700,00 zł

5 570,00 zł

Cenę zbycia autobusu stanowi cena najwyższa z zaproponowanych do której doliczony zostanie należny podatek VAT .

(więcej…)

Back to top