Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Ogłoszenie

ogloszenie_Tubdzin

ogloszenie_Tubdzin

Ogłoszenie

Ogłoszenie

ogoszenie_winobranie-page0001

ogoszenie_winobranie-page0001

Ogłoszenie

Parzęczew, dnia 03.12.2013r.
OGŁOSZENIE
Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267/
WÓJT GMINY PARZĘCZEW
podaje do publicznej wiadomości informacje o:
przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n.:
„Budowa dwóch elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 450kW na działce nr ewid. 179 w obrębie Śliwniki Nowe w gminie Parzęczew”
W powyższej sprawie w dniu 30.01.2012 roku na wniosek inwestora P.U. ?MISZCZAK? 95-045 Parzęczew, Śliwniki 37, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 75. ust. 1 pkt 4 cytowanej wyżej ustawy jest Wójt Gminy Parzęczew, zaś organami właściwymi do wydawania opinii i dokonania uzgodnień jest: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu. Informuje więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym stadium.
Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w tym również z Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i aneksami do w/w Raportu oraz możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Parzęczew, ul. Południowa 1, pokój nr 22 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
 1. w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1, 95-045 Parzęczew,
 2. ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1, 95-045 Parzęczew (pokój nr 22),
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450 ze zmianami) na adres wojt@parzeczew.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Parzęczew.
Niniejsza informacja zostaje udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Parzeczewie www.parzeczew.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1 i ogłoszona przez obwieszczenie w pobliżu planowanego przedsięwzięcia ? tablica informacyjna w miejscowości Śliwniki.
Wójt Gminy Parzęczew

Ogłoszenie

Program Regionalny

 Program Regionalny

Ogłoszenie

Gmina Parzęczew zaprasza do składania ofert w sprawie merytorycznego zarządzania projektem pod tytułem ?Przebudowa drogi gminnej nr 120278E przez wieś Mikołajew i Nową Jerozolimę o długości 2,662 km oraz drogi gminnej nr 120279E przez wieś Chociszew o długości 1,239 km w gminie Parzęczew?, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Priorytet I. Infrastruktura transportowa, Działanie I.1. Drogi.

Przedmiot  Zapytania Ofertowego

Merytoryczne zarządzenie ww. projektem obejmuje: prowadzenie korespondencji związanej z realizacją projektu, współpracę z Instytucją Zarządzającą i innymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, wprowadzanie ewentualnych zmian w harmonogramie realizacji projektu, prowadzenie sprawozdawczości, kontroli i monitoringu projektu, prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych projektu, bieżącą współpracę z Referatem Funduszy Europejskich, Referatem Finansów oraz Referatem Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Parzęczewie.

Od kandydatów oczekuje się:

 • wykształcenia wyższego;
 • znajomości prawa w zakresie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego;
 • znajomości wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości;
 • znajomości wytycznych dotyczących promocji projektów UE dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013;
 • znajomości ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 nr 223, poz. 1655 ze zm.);
 • znajomości rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007r.                     w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 175 poz. 1232);
 • znajomości zasad kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Oferty będą rozpatrywane w oparciu o powyższe kryteria i wysokość oczekiwanego wynagrodzenia. W związku z  tym proszę o podanie w ofercie  miesięcznej wartości brutto wynagrodzenia. Kwota wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenie brutto pracownika i składki pracodawcy.

Termin składania ofert do dnia: 31.03.2011r. godz. 14.00

 1. drogą elektroniczną na adres: fundusze_europejskie@parzeczew.pl
 2. faxem na nr (42) 718 60 47
 3. pisemnie na adres: Urząd Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1, 95-045 Parzęczew

Termin i miejsce wykonania zlecenia:
Merytoryczne zarządzanie projektem w miesiącach kwiecień ? sierpień 2011r. w Urzędzie Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1, 95 ? 045 Parzęczew, powiat zgierski, woj. łódzkie.

e-mail: gci@parzeczew.pl

Back to top