Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Przypomnienie

Przypominamy, iż odbiór zmieszanych odpadów komunalnych w grudniu 2015 r. dla regionu II przypada na czwartek, 17 grudnia.

Przypomnienie

W związku z występowaniem intensywnych opadów śniegu oraz znacznymi spadkami temperatury, przypominam właścicielom lub użytkownikom nieruchomości o obowiązku uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.
Podstawa prawna:
Art. 5 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami), Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz.275).

Właściciel lub zarządca nieruchomości jest zobowiązany do usuwania wiszących sopli lodowych i nawisów śniegowych, stwarzających poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa obiektów oraz przebywających w pobliżu osób.
Podstawa prawna: art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010  r. Nr. 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami).

                                                                                                     Wójt Gminy Parzęczew
                                                                                                    /-/ Ryszard Nowakowski

Back to top